Kundetiltak

For deg som er ny kunde eller oppdaterer en tjeneste/tilleggsavtale:

Klikk her for å komme til vårt skjema for kundetiltak

For deg som er eksisterende kunde:

Klikk her for å komme til vårt skjema for kundetiltak

(Swedbank Pay er en del av PayEx Sverige AB.)

Vi arbeider kontinuerlig med å opprettholde beste kvalitet i vår virksomhet. En del av det arbeidet er å tilse at vi oppfyller de juridiske krav som finns i vår bransje. Et slikt krav er hvitvaskingsloven, som ble innført den 15 april 2009 og sist oppdatert 15 oktober 2018 i Norge, og som skal forhindre at bl.a. kredittselskaper utsettes for hvitvasking og terrorfinansiering. Loven bygger på EU`s femte hvitvaskingsdirektiv som gjelder i alle EU land.

Loven sier at vi må skaffe oss god kunnskap om deg som kunde og forretningsrelasjon, det vi kaller for kundetiltak. Det gjør vi gjennom å stille en rekke ulike spørsmål om deres foretak og virksomhet. Disse spørsmål må vi stille til alle våre kunder, ny som gammel og uansett størrelse, uten unntak! Om du ikke besvarer spørsmålene kommer det i lengden til å lede til at du ikke kommer til å kunne benytte våre tjenester. Videre er vi forpliktet til løpende å se til at vårt kundetiltak er aktuell. Ved behov for å oppdatere informasjon, kan vi derfor trenge at du som kunde må besvare spørsmål på nytt.

Spørsmål og svar om kundetiltak

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking, er noe forenklet, når man gjør tiltak i den hensikt å skjule eller omsette vinningen fra en illegal handling. Gjennom ulike transaksjoner forsøker man å få illegale metoder til å virke lovlige for å kunne gjenkjenne dem åpent. Det kan handle om penger fra eks skattefusk, ran, tyveri eller annen illegal virksomhet.

Finansiering av terrorisme

Finansiering av terrorisme innebærer at man økonomisk støtter terrorisme. Med dette menes ikke bare å gi direkte bidrag til terrorisme, men selv samle inn, behandle eller ta imot penger eller andre eiendeler som man vet skal finansiere terrorisme. For at banker og andre finansinstitusjoner ikke skal utnyttes for finansering av terrorisme, er det forbudt å gjøre forretninger med personer eller organisasjoner som finnes på EU`s sanksjonsliste. Vi overvåker offisielle registre over individer og organisasjoner som kan være tilknyttet til terroristaktiviteter, og gjør tiltak for å forhindre finansiering av terrorisme.

Spørsmål og svar om kundekunnskap

Hvorfor må jeg besvare disse spørsmålene?

Det finnes flere årsaker til at vi stiller disse spørsmålene: Vi har krav på og forplikter seg til, og ha god kunnskap om sine kunder i forhold til hvitvasking. Hensikten med å innhente denne informasjonen er å oppdatere våre kundesystem for å oppfylle krav om god kundekunnskap. Det letter vårt arbeid med å følge opp kontroller om personer og foretak som omfattes av sanksjoner besluttet av bl.a. EU. Innhenting av disse data inngår som et ledd i at vi tar vårt samfunnsansvar. En stor og viktig del av dette arbeidet er at vi skal verne våre kunder, vårt foretak og samfunnet fra kriminell virksomhet; som hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer på spørsmålene?

Om du velger å ikke svare på spørsmålene, vil du i fremtiden ikke kunne benytte deg av våre tjenester.

Ingenting har endret seg siden jeg ble kunde – jeg antar derfor at jeg ikke behøver å fylle ut noen skjemaer?

Jo, alle kunder som har fått dette skjemaet må fylle ut og sende i retur til oss. For å sikre at alle kunder svarer på spørsmålene, sender vi ut skjema til alle kunder. Vi må kontinuerlig sikre at vår kundeinformasjon er aktuell og korrekt og må derfor løpende innhente denne informasjon fra deg som kunde.

Hvorfor behøver dere å få informasjon om meg og mine transaksjoner?

I henhold til hvitvaskingsloven er vi som kredittselskap forpliktet til å innhente informasjon om våre kunder og deres finansielle transaksjoner.

Hva er hvitvaskingsloven?

Loven er fra oktober 2018 og sørger for å forhindre at bla bank- eller finansieringsselskap brukes for hvitvasking og finansiering av terrorisme. Du kan lese mer om loven på hvitvasking.no.

Gjelder taushetsplikten all informasjon jeg leverer, hele tiden?

Taushetsplikten er regulert ved og denne omfatter all informasjon som omhandler ditt forhold med oss, uansett om informasjon er skriftlig eller muntlig.

Hvordan vet jeg at informasjonen jeg leverer ikke havner på avveie?

Vi har strenge krav på at kundeinformasjon lagres på et sikkert og beskyttet sted.

Har dere rett til å be om denne informasjonen fra deres kunder?

Vi følger gjeldende regler og lovverk der det settes krav til å samle inn informasjonen, for å oppnå god kundekunnskap, og det gjelder for alle våre kunder. Den informasjonen vi har om deg behandles konfidensielt og omfattes av taushetsbestemmelser og personvernloven.

Har dere rett til å lagre informasjon om meg, foruten kundeidentifiseringen?

Vi følger gjeldende regelverk for å oppnå kundekunnskap, og det gjelder for alle kunder. Den informasjonen vi har om deg behandles konfidensielt og omfattes av taushetsbestemmelser og personvernloven.

Har det virkelig noen betydning hva min hovedsakelige virksomhet er?

Svarene fra de disse spørsmålene inngår i en helhetsbedømmelse. Disse spørsmål stilles for å forstå hensikten med forretningsforbindelsen og de transaksjoner du vil utføre, samt for løpende å kunne følge opp disse.

Hva innebærer PEP (Politically exposed person)?

Person i politisk utsatt stilling forkortes med PEP, og er en person som har, eller har hatt tidligere en viktig offentlig funksjon i ledelse av en internasjonal organisasjon, eller en viss stilling ( f.eks. høy politisk post eller høy statlig stilling) og slike personers nærmeste familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

PEP – Hva menes med viktig offentlig funksjon?

 • Stats- eller regjeringssjef, minister, samt vise- og assisterende minister
 • Regjeringsmedlemmerr
 • Dommer i høyesterett, dommer i konstitusjonelle domstoler eller andre rettslige organer på høyt nivå hvor beslutninger bare unntaksvis kan påklages
 • Høyere tjenestemenn hos revisjonsmyndigheter og medlemmer i sentralbankens styrende organ
 • Ambassadører, samt høyere offiserer i forsvaret
 • Medlemmer av styret for politiske partier
 • Personer som inngår i statseide foretaks forvalting-, ledelse, eller kontrollorgan

PEP – Hva menes med viss posisjon?

Personer som har, eller tidligere har hatt en posisjon på nasjonalt og internasjonalt nivå som beskrives i punktene i svaret over.

PEP – Hva menes med nærmeste familiemedlemmer?

 • Kone eller mann
 • Samboer
 • Partner som i henhold til nasjonal lov likestilles med kone eller mann
 • Barn og deres ektefelle eller partner, samt foreldre

PEP – Hva menes med kjente ansatte?

Kjente ansatte til personer i politisk utsatt stilling er ment:

 • En fysisk person som, som kjent eller sannsynlig vil være felles med en person i en politisk utsatt stilling, er en sann rektor til en juridisk person eller juridisk struktur eller som på andre måter har eller har hatt nært forhold til en person i en politisk utsatt stilling, og
 • Fysisk person som alene er den sanne hovedstol til en juridisk person eller en juridisk struktur som, som kjent eller rimelig antatt, faktisk har blitt etablert til fordel for en person i en politisk utsatt stilling.
 • Nære relasjoner i annet ledd 1 refererer til nært forretningsmessige forhold og andre forhold som kan føre til at den kjente medarbeider er assosiert med økt risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

Jeg er ny kunde, behøver jeg å svare på kundeinformasjonsspørsmålene?

Ja, vi spør alle våre nye kunder disse spørsmål for å lære å kjenne dem bedre.

I don´t understand Norwegian. Do you have an English version?

If you have any question, you are welcome to contact us via email at kyc@swedbankpay.com or +46(0)8-7353210.